Skip to main content

Fortrolighedspolitik

I denne privatlivspolitik kan du lære mere om, hvordan hver af OrderYOYO-koncernens virksomheder som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i forskellige situationer. Nedenfor kan du læse om de forskellige situationer, hvor vi behandler personoplysninger om dig, og om hvem den dataansvarlige for hver enkelt behandling er.

Vi giver dig disse oplysninger, da vi er forpligtet til at gøre det i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning ( GDPR ).

Controller

Enhver henvisning i denne privatlivspolitik til OrderYOYO er en henvisning til det relevante OrderYOYO koncernselskab, der fungerer som controller i den særlige situation som specificeret nedenfor. De relevante kontaktoplysninger er angivet nederst på denne webside.

Behandlingsaktiviteter Controller
Din brug af hjemmesiden (cookies osv.) OrderYOYO A/S
Distribution af markedsføringsmateriale vedrørende OrderYOYO OrderYOYO A/S
Kommunikation med dig, hvis du repræsenterer en partnerrestaurant, leverandør eller en anden tredjepart, eller hvis du kontakter os som privatperson OrderYOYO gruppeselskabet, som du har, eller den virksomhed, du repræsenterer, har indgået en aftale (eller som du specifikt kontakter), herunder OrderYOYO A/S, OrderYOYO Ireland Limited eller OrderYOYO Limited.
Din brug af kundeportalen (Partner Center eller My Business by OrderYOYO) OrderYOYO gruppeselskabet, som du har, eller den virksomhed, du repræsenterer, har indgået en aftale (eller som du specifikt kontakter), herunder OrderYOYO A/S, OrderYOYO Ireland Limited eller OrderYOYO Limited.

OrderYOYO er også en processor

Når OrderYOYO leverer tjenester til vores kunder, fungerer vi nogle gange som deres behandler. Bemærk venligst, at denne privatlivspolitik kun gælder for de situationer, hvor OrderYOYO fungerer som controller som specificeret ovenfor.

 

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler personoplysninger til flere formål i de ovenfor angivne situationer. I nedenstående tabel kan du læse mere om de forskellige formål med vores behandling af dine personoplysninger i de forskellige situationer. Du kan også se, hvilke data vi behandler i de forskellige situationer, og hvad retsgrundlaget for vores behandling er.

 

Behandlingsaktiviteter Formål med behandlingen Retsgrundlag for behandlingen
Din brug af hjemmesiden (cookies osv.) Vi kan behandle personoplysninger om dig (f.eks. IP-adresse, hjemmesideadfærd etc.) med det formål at udarbejde statistik og/eller målrette markedsføringsmateriale, når vi bruger cookies og lignende teknologier på hjemmesiden. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik .

Med hensyn til cookies til funktionalitet og analyseformål er retsgrundlaget artikel 6(1)(f) i GDPR, da vi forfølger vores legitime interesse i at udarbejde statistik over vores brugeres brug af hjemmesiden og for at optimere brugeroplevelsen og rette fejl på hjemmesiden.

Med hensyn til cookies til markedsføringsformål er retsgrundlaget artikel 6(1)(a) i GDPR som vores behandling baseret på det samtykke, du har givet os, hvis det er relevant.

Distribution af markedsføringsmateriale vedrørende OrderYOYO Vi kan bruge dit navn og dine kontaktoplysninger og enhver information om dine præferencer til at distribuere marketing-e-mails. Retsgrundlaget for vores behandling er markedsføringslovens § 10, da vi kun distribuerer elektronisk markedsføringsmateriale, hvis du på forhånd har givet dit samtykke hertil.
Kommunikation med dig, hvis du repræsenterer en partnerrestaurant, leverandør eller en anden tredjepart, eller hvis du kontakter os som privatperson

Når du kontakter os (f.eks. via e-mail), vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed og andre personlige data, som du måtte videregive til os. I visse situationer kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjeparter, såsom din arbejdsgiver eller dine kolleger. Vi behandler sådanne data fx for at kunne behandle og besvare dine henvendelser og yde generel kundeservice mv.

Hvis du køber accessoriske marketingtjenester eller lignende over telefonen, kan vi optage vores telefonsamtale med henblik på salgstræning.

Retsgrundlaget for vores behandling er artikel 6(1)(f) i GDPR, da vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig eller udføre vores aftale med den virksomhed, som du repræsenterer.

Hvis vores aftale er indgået direkte med dig som privatperson (og ikke med en virksomhed), er retsgrundlaget artikel 6(1)(b) i GDPR, da behandlingen er nødvendig for at udføre vores aftale med dig.

Hvis vi optager telefonopkald med dig, er retsgrundlaget det samtykke, vi har indhentet fra dig i henhold til artikel 6(1)(a) i GDPR.

Din brug af kundeportalen (Partner Center eller My Business by OrderYOYO) Når du logger på kundeportalen, behandler vi dine loginoplysninger og de oplysninger om dig, der måtte fremgå af din brugerprofil på kundeportalen. Formålet med behandlingen er at gøre kundeportalen og dens funktioner tilgængelige for dig og at yde support i den forbindelse.

Retsgrundlaget for vores behandling er artikel 6(1)(f) i GDPR, da vi forfølger vores legitime interesse i at kunne udføre vores aftale med den virksomhed, som du repræsenterer (dvs. aftalen om at gøre kundeportalen tilgængelig som led i vores tjenester).

Hvis vores aftale er indgået direkte med dig som privatperson (og ikke med en virksomhed), er retsgrundlaget artikel 6(1)(b) i GDPR, da behandlingen er nødvendig for at udføre vores aftale med dig.

Modtagere af dine personlige data

Videregivelse til eksterne tredjeparter

Vi videregiver personoplysninger, der indgår i vores regnskaber, til de relevante offentlige myndigheder, herunder skatte- og toldmyndighederne, i forbindelse med vores lovpligtige bogføring mv. Vi videregiver også oplysninger om din brug af hjemmesiden til eventuelle tredjepartstjenesteudbydere, som du har tilladt at placere cookies, når du bruger hjemmesiden. Endelig kan vi videregive dine personoplysninger til vores relevante samarbejdspartnere, herunder eksterne rådgivere, i forbindelse med særlige henvendelser, aftaler eller sager.

Offentliggørelse inden for OrderYOYO-gruppen

Alle personlige data, der er inkluderet i særlige forespørgsler, aftaler eller sager, og alle personlige data, der bruges til standard salgs- og kundeserviceaktiviteter (såsom dine kontaktoplysninger) deles mellem OrderYOYOs koncernselskaber. Dette gøres med det formål at yde en effektiv og stabil kundeservice, uanset hvilket land du befinder dig i og hvilken OrderYOYO-virksomhed du har indgået aftale med. Det betyder også, at vi kan have modtaget personoplysninger om dig fra et af vores koncernselskaber, fx med det formål at behandle sådanne henvendelser.

Brug af processorer

Vi stiller dine personoplysninger til rådighed for vores databehandlere, som fx hoster, udvikler og understøtter OrderYOYO-gruppens it-systemer og/eller sender servicemeddelelser for os.

Overførsel af dine personlige data til tredjelande

Når vi gør data tilgængelige for vores databehandlere, kan vi overføre dine personoplysninger til USA, Ukraine, Serbien og Filippinerne. Grundlaget for en sådan overførsel er Kommissionens afgørelse af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, som vi har indgået sådanne. standard kontraktklausuler med de relevante modtagere af dataene.

Opbevaring af dine personlige data

Vi er forpligtet til kun at opbevare dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for, at vi kan opfylde de formål, som de blev indsamlet til. Derfor har vi fastsat tidsfristerne for sletning i nedenstående tabel. Som hovedregel sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger i henhold til nedenstående frister, medmindre det er nødvendigt, at vi fortsætter med at opbevare dem, fx med henblik på særlige sager eller lignende.

Når det er angivet nedenfor, at dine persondata vil blive slettet, kan vi i stedet anonymisere dataene, og så kan dataene ikke længere bruges til at identificere dig. Anonymiserede data er ikke omfattet af GDPR, da de ikke længere er persondata.

Behandlingsaktiviteter Opbevaring og tidsfrister for sletning

Din brug af hjemmesiden (cookies osv.)

 

Du kan se tidsbegrænsningerne for opbevaring af de enkelte cookies i vores cookiepolitik .
Distribution af markedsføringsmateriale vedrørende OrderYOYO Som hovedregel opbevarer vi dine data til markedsføringsformål i en periode på 2 år efter vores seneste distribution af markedsføringsmateriale (medmindre du har trukket dit samtykke tilbage inden da).
Kommunikation med dig, hvis du repræsenterer en partnerrestaurant, leverandør eller en anden tredjepart, eller hvis du kontakter os som privatperson

Data vedrørende særlige sager eller aftaler med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, opbevares som hovedregel i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor din sidste henvendelse blev afsluttet eller aftalen er ophørt.

Personoplysningerne opbevares fx med det formål at overholde vores pligt til at aflægge regnskaber mv.

Som hovedregel sletter vi data, der ikke er relateret til en bestemt sag eller aftale 12 måneder efter udløbet af det regnskabsår, hvor din sidste henvendelse blev afsluttet.

Din brug af kundeportalen (Partner Center eller My Business by OrderYOYO) Data relateret til din brug af kundeportalen slettes som hovedregel umiddelbart efter afslutningen af kundeforholdet, dog senest ved udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet ophørte.

 

Dine rettigheder mv.

Du har særlige rettigheder til at hjælpe dig med at kontrollere dine personlige data, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder:

Rettigheder Beskrivelser
Adgangsret Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og i givet fald giver vi dig en kopi af dem.
Ret til berigtigelse Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede os om at rette eller udfylde dem.
Ret til sletning og ret til begrænsning af behandlingen Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dataene eller begrænse vores brug af dem.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at modtage de personoplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at bruge dem andre steder.
Ret til at gøre indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføringsformål.
Ret til klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed (afhængigt af, hvilken virksomhed der er dataansvarlig i den konkrete situation).

· OrderYOYO A/S: Du kan indgive en klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk

· OrderYOYO Ireland Limited: Du kan indgive en klage til Data Protection Commission (DPC) på https://www.dataprotection.ie/

· OrderYOYO Limited: Du kan indgive en klage til Information Commissioner’s Office (ICO) på https://ico.org.uk/

Kontakt venligst den relevante controller, OrderYOYO, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. De relevante kontaktoplysninger er angivet nederst på denne webside.

Ret til at trække samtykke tilbage (afmelding af markedsføring)

Hvis du ikke længere er interesseret i at modtage nyheder eller tilbud fra OrderYOYO, kan du trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig markedsføring i de individuelle e-mails, du modtager. Du kan også kontakte os direkte ved at bruge kontaktoplysningerne, der er angivet nederst på denne webside.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af vores behandling før tilbagetrækningen. Som følge heraf vil din tilbagetrækning kun være effektiv med hensyn til fremtidig behandling.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte den relevante dataansvarlige virksomhed i OrderYOYO-gruppen.

Controller Kontaktoplysninger

OrderYOYO A/S

 

Registreringsnummer: 36704608

Masnedøgade 26, 2100 København Ø, Danmark

E-mail: privacy@orderyoyo.com

OrderYOYO Ireland Limited

Registreringsnummer: 673183

Railway House, Cregg Road, Carrick On Suir, Co. Tipperary, Irland

E-mail: privacy@orderyoyo.com

OrderYOYO Limited

Registreringsnummer: 10103166

55 Princess Street, Manchester, M1 6HS, Storbritannien

E-mail: privacy@orderyoyo.com

 

Med det formål at beskytte dine data kan vi under visse omstændigheder bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan behandle din anmodning. Derfor vil det være praktisk, hvis du kontakter os på mail og medtager en henvisning til et ordrenummer eller lignende i din henvendelse.